Kontaktinformasjon og søketips

Om databasene

Dataene som er gjort søkbare på denne nettsiden er hentet fra fem forskjellige gjenstandsdatabaser, én for hver av de fem universitetsmuseene som forvalter arkeologiske gjenstandsdata. De primære gjenstandsdatabasene inneholder mer data enn det som gjøres tilgjengelig på nett.

Arkeologisk museum:119808 gjenstandsposter
Universitetsmuseet i Bergen:348717 gjenstandsposter
Kulturhistorisk museum:558038 gjenstandsposter
Norges arktiske universitetsmuseum:194180 gjenstandsposter
NTNU Vitenskapsmuseet:297775 gjenstandsposter
Totalt antall gjenstandsposter:1518518 gjenstandsposter

Søketips

Informasjonen man søker i er bygd opp ved å slå sammen feltene gjenstand, materiale, form og sted (fylke, kommune og gård). Søket som gjøres er et fritekstsøk (Google-søk). Man kan velge å søke i alle museenes arkeologiske samlinger eller samlingen(e) til ett eller noen av museene. Man kan også velge å bare vise de gjenstandene/funnene det finnes bilder av.

I søkefeltet kan man skrive inn ett eller flere ord. Når man skriver inn flere ord, må alle ordene finnes (OG-søk). Ved å sette en parentes rundt flere ord, må kun ett av ordene finnes (ELLER-søk). Man kan også finne alle ordene som begynner med en gitt tekststreng (trunkering) ved å skrive en asterisk (*) etter tekststrengen. Det er også mulig å søke spesielt på innholdet i gjenstandsfeltet ved å sette på et prosenttegn (%) før og/eller etter søkestrengen.

Eksempler på søk:

 • spydspiss
 • spydspiss østfold
 • spydspiss (rygge askim)
 • smykke* hordaland
 • %smykke% gull stavanger
 • "sør-trøndelag" bryne

Man kan også søke på visse typer nummerinformasjon, bl.a. museumsnummer og gårdsnummer

 • c23503
 • østfold 2045

Merk at kun et utdrag av resultatet av søket returneres (i tabellform), og man må så klikke på museumsnummeret (kolonnen til høyre), for å få fram all informasjon om gjenstanden/funnet.

Det er (uheldigvis) slik at bindestrek (-) oppfattes som et spesielt tegn (not) av søkesystemet. Når man søker på ord (steder) med bindestrek, f.eks. Sør-Trøndelag, må man skrive "Sør-Trøndelag", for å tvinge systemet til å behandle søkeordet som en frase.

Avansert søk

Avansert søk kan benyttes til å velge å søke i bestemte felt som f.eks. gjenstand, materiale, kommune, gårdsnavn osv. Man må selv bygge opp søkestrengen ved å kombinere navn på felt, forkortet til en én- to-, eller tre-bokstavkode, og (søke)operator, dvs. lik ('=') eller tilnærmet lik ('~'). For operatoren ikke (NOT) benyttes '!' og trunkeringstegnet er '%'. Søk i flere felt kombineres med tegnet '&'. En søkestreng kan da se slik ut:

 • k=hvaler&m!~jern%&m!=glass

(søk på kommune (k) lik 'hvaler' og hvor materiale (m) ikke begynner med strengen 'jern%' og hvor materiale (m) heller ikke er lik 'glass'.

Et enklere eksempel er:

 • g=pinne&fy=buskerud&gn!=opdal

(søk på gjenstand (g) lik 'pinne' og fylke (fy) lik 'buskerud' og gårdsnavn (gn) ikke lik 'opdal')

For de mest brukte feltene ([g]jenstand, [m]ateriale, [f]orm, [v]ariant, [k]ommune, [p]eriode) benyttes én-bokstavkoder. Unntaket er fylke (fy), gårdsnavn (gn) og funnkategori (fk). Tre-bokstavkoder benyttes for felt som har nummer som siste ledd i feltnavnet, f.eks. 'mnr' for museumsnummer. Søk på museumsnummer C38000, undernummer 29 kodes slik: mnr=c38000&unr=29.

Husk at periode-feltet ofte består av flere periodeangivelser, slik at man bør søke med trunkeringstegn slik: p~%jernalder%, f.eks.

 • g=dolk&fy=østfold&p~%jernalder%
(Dette kan så klart gjelde andre felt også.)

Eksport av data

Ved "Eksport til ren tekst" vises de eksporterte dataene i et nytt nettleservindu. Innholdet i dette nettleservinduet kan enkelt kopieres ved å høyre-klikke på musen og velge "View (Page) Source", så velge (Edit->)Select all og (Edit->)Copy. Lim så dataene inn i ønsket program/ verktøy. NB! Merk at hvis man vil lime dataene inn i Excel, må man først lime dem inn i f.eks. Notepad, og så kopiere dem ut derfra over i Excel, for å få med seg de originale kolonneskilletegnene (Tab).

Kontaktinformasjon

Ønsker man mer informasjon om, eller har spørsmål til, de enkelte samlingene, så bør man kontakte arkeologisk avdeling/seksjon ved det museet som forvalter samlingen.

Generelle spørsmål eller informasjon om søketjenesten kan sendes info(ÆTT)unimus.no.
Gjenstandsbasen ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

 

Museets gjenstandsbase på web innholder 119808 gjenstandsposter, fordelt på drøyt 10 900 museumsnummer. Dessverre mangler en hel del funn i basen, særlig fra 1970- og 1980-tallet, men vi arbeider kontinuerlig med oppdateringer og ajourføringer, og håpet er at vi i løpet av 2010 skal ha en tilnærmet komplett gjenstandsbase. Gjenstandene ved Arkeologisk museum har bokstaven S foran museumsnummeret.

Arkeologisk Museum gjennomfører også en magasinrevisjon, hvor alle gjenstander blir gjennomgått og kontrollert mot museets håndskrevne hovedprotokoll. Gjenstandsbeskrivelsen i basen innledes alltid med teksten fra den trykte Tilveksten eller fra hovedprotokollen. Ved revisjonen blir den nye beskrivelsen lagt til etter denne. Når den opprinnelige beskrivelsen ikke fyller nåtidens krav til presisjon kan det ofte være nødvendig å splitte opp gjenstandene beskrevet under én underbokstav og tildele dem nye underbokstaver. I disse tilfellene står de nye underbokstavene alltid i parentes.


Gjenstandsbasen ved Universitetsmuseet i Bergen

 

Universitetsmuseets gjenstandsbase på nett inneholder arkeologiske gjenstander som er kommet inn til museet i perioden 1825 og frem til ca. 1990. Basen omfatter museumsnummerne B1-B14499, i alt 348717 gjenstandsposter, de fleste fra forhistorisk tid og en del fra middelalder. De store middelaldergravningene fra Bryggen er ennå ikke lagt inn.

De ulike postene i basen kan inneholde fra en enkelt til flere tusen gjenstander. Opplysninger om de ulike gjenstandene varierer i stor grad. I de tidlige trykte tilvekstene fra midten av 1800-tallet er funninformasjonen i mange tilfeller sparsom, mens den for andre funn kan være svært omfattende.

Dessverre mangler det en del funn i basen, særlig fra 1990-tallet og frem til i dag, men også en del eldre funn. Arbeidet med å få inn dette materialet er i gang, og vi legger ut materialet fortløpende etter hvert som det er kvalitetssikret. Det arbeides også med å koble opp foto til de enkelte gjenstandene.


Gjenstandsbasen ved Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo

 

Museets gjenstandsbase på nett inneholder i dag Oldsaksamlingens gjenstander katalogisert ved museet fram til og med 1999. Det omfatter museumsnummerne C1–C40000 og C50001–C52267, 558038 gjenstandsposter. C40001–C50000 er satt av til Antikksamlingen.

Avhengig av type gjenstand, periode, og hvordan funnet er gjort, kan en post være en enkelt gjenstand eller omfatte mange tusen gjenstander. Gjenstandsbeskrivelsene er i regelen hentet fra museets trykte tilvekst.

På 1800-tallet ble en del gjenstander utelatt fra denne publiseringen, og i de tilfellene er beskrivelsene hentet fra den håndskrevne hovedkatalogen. Opplysningene om gjenstander fra de store middelalderutgravningene i byer og kirker fra 1970-tallet er hentet fra katalogkort.

Siden katalogene er skrevet av flere personer gjennom mange år er detaljeringsgraden i tekstene svært varierende. Noen gjenstander har svært korte beskrivelser mens ndre gjenstander har svært detaljerte beskrivelser.


Gjenstandsbasen ved Norges arktiske universitetsmuseum, UiT Norges arktiske universitet

 

Norges arktiske universitetsmuseums gjenstandsbase på web består av 194180 gjenstandsposter fordelt på i overkant av 12 100 museumsnummer. Gjenstandene ved Norges arktiske universitetsmuseum skilles fra de andre museenes gjenstander ved forkortelsen Ts. foran museumsnummeret.

De første funn ble innlevert museet i 1876 og de aller fleste gjenstandene i museets samlinger er nå registrert i gjenstandsbasen. Noen få funn er ikke registrert i gjenstandsbasen på grunn av manglende katalogisering. I tillegg mangler noen gjenstandsregistreringer i noen museumsnummer som har mange undernummer. Det arbeides fortløpende med korrigering av disse feil samt med katalogisering av restanser.

Ganske få fotografier er lagt inn i Norges arktiske universitetsmuseums gjenstandskatalog, men det arbeides med å gjøre tilgjengeliggjøre flere bilder av museets gjenstander.


Gjenstandsbasen ved NTNU Vitenskapsmuseet, Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

 

NTNU Vitenskapsmuseets gjenstandsbase inneholder i hovedsak gjenstander fra forhistorisk tid og middelalder innkommet til museet i perioden 1870–1986. I tillegg finnes funn fra nyere arkeologiske undersøkelser, blant annet alle større steinalderutgravninger utført etter 2003.

NTNU Vitenskapsmuseets Revita-prosjekt arbeider med katalogisering av upubliserte funn. Dette omfatter bl.a. funn innkommet i perioden 1986–2007, samt steinalderfunn fra vassdragsundersøkelser i Ranafjellene på sekstitallet. Dette materialet vil publiseres fortløpende. Det arbeides også med å få kartfestet og fotografert gjenstander i portalen. NTNU Vitenskapsmuseet har publisert flere gjenstandsfotografier i fotoportalen (http://www.musit.uio.no/foto), som foreløpig ikke vises i gjenstandsbasen. Det anbefales derfor å søke også i fotoportalen, som inneholder nærmere 35 000 gjenstandsfoto.